Home

crra-header edited

UPDATES:

Important Contacts in the Halswell-Hornby-Riccarton Community Board area

Ambulance, Fire, Police Emergencies: 111

Police   No crime is too small to report to Police – it could be one part of a bigger series of events.

Non-emergencies: 363 7400

Crime stoppers: 0800 555 111

Council

Report graffiti, rubbish, noise, roading, water, tree, park issues.

Through the Snap, Send, Solve mobile app (available for download at the Council website www.ccc.govt.nz/report)

Phone: 941 8999

Email: info@ccc.govt.nz

Online: www.ccc.govt.nz/report

Information Requests: Much of the Council’s information is available in print or is on the website (www.ccc.govt.nz) within reports, and material forthe media.

There are two forms of information you can request:

  • LGOIMA requests: Request any information from the Council
  • Privacy requests: Request to view and correct any information held about you under the Privacy Act.

To request the above type of information

Online: https://ccc.govt.nz/the-council/request-information/request-official-information-through-lgoima/

Email:  officialinformation@ccc.govt.nz

In person at a Council Service Centre

·         Te Hāpua Halswell Centre – 341 Halswell Road

·         Hornby Library – Goulding Avenue

·         Riccarton Service Centre – 199 Clarence Street

Environment Canterbury:

Report noxious weed, air and water pollution issues

Online: www.ecan.govt.nz/info/contact

Email: ecinfo@ecan.govt.nz

Phone: 0800 324 636

Report Bus Service Issues

Online: http://apps.metroinfo.co.nz/BusIncident/Public/

Email: metro@ecan.govt.nz

Phone: 366 8855

Orion    Report downed power lines, trees touching power lines

Call 363 9898 or 0800 363 9898 immediately.

Website: www.oriongroup.co.nz for the checklist on power outages.

Traffic and travel For Christchurch traffic and road conditions, including live traffic camera footage and road closures/restrictions

www.journeys.nzta.govt.nz/christchurch

Halswell-Hornby-Riccarton Community Governance Team

Community Support, Governance and Partnerships Unit

Gary Watson (Manager – HHR Community Governance Team) 941 8258 gary.watson@ccc.govt.nz

Peter Dow (Community Board Adviser) 941 6501 peter.dow@ccc.govt.nz

Cindy Sheppard (Governance Support Officer) 941 6547  cindy.sheppard@ccc.govt.nz

Karla Gunby (Community Development Adviser) 941 6705  karla.gunby@ccc.govt.nz

Marie Byrne (Community Development Adviser) 941 6502  marie.byrne@ccc.govt.nz

Emily Toase (Community Recreation Adviser) 941 5216  emily.toase@ccc.govt.nz

Noela Letufuga (Community Support Officer) 941 5008          noela.letufuga@ccc.govt.nz


Welcome

The Central Riccarton Residents’ Association Inc was incorporated with two major objectives in mind:

  • to promote, preserve and protect the interests of the residents of the Central Riccarton Residents’ Association area.
  • to support the efforts of any one who is working for the benefit of the central Riccarton area.

Central Riccarton is the most densely populated area in Christchurch City. This Google Earth photograph shows this clearly. Our boundaries are Riccarton Road in the north and Blenheim Road in the south. The eastern boundary is the main trunk railway line and the western boundary is Matipo Street.

At our most recent annual general meeting, a committee of seven was elected. Our Mandarin-speaking liaison contacts are Yong Jiang Wei (Phone 357 8168 – weiyj56@hotmail.com) and Li Huiping (Phone 343 0899). Our Vietnamese-speaking liaison contact is Nguyen Huy (Phone 022 675 973 – jhnz@outlook.com). Our Punjabi and Hindi-speaking liaison contact is Pavneet Nagra (Phone 021 2991086 – pavi_aman@yahoo.com ).

If you have a project or ideas which will be of benefit to residents in our area and which you want to follow through on, please contact riccartonresidents@outlook.com for more information.

Email: riccartonresidents@outlook.com
Address: Secretary, Central Riccarton Residents’ Assn Inc
C/O Riccarton Service Centre, PO Box 73022, Riccarton, Christchurch.


欢迎

瑞卡顿中心居民协会的成立考虑两个主要目标:

  • 推广、维护和保护该区居民的利益。
  • 支持任何人为了该区的利益所做的努力。

中心瑞卡顿是基督城人口最稠密的地区,谷歌的地球照片早就清楚地显示了这一点。本区范围是:北至Riccarton路;南至Blenheim路;东边以铁路线为界;西至Matipo街。

在我们最近的年度大会上,选举产生了一个由十一人组成的委员会。我们的中文普通话联系人是魏永江(电话:357 8168;电子邮件:weiyj56@hotmail.com)和李慧萍(电话:343 0899)。

如果你有对本区居民利益有好处的任何项目或想法,并想付诸实践,我们都表示欢迎。更多信息请联系:riccartonresidents@outlook.com

电子邮件:riccartonresidents@outlook.com

地址:Secretary, Central Riccarton Residents’ Assn Inc
C/O Riccarton Service Centre, PO Box 73022, Riccarton, Christchurch.


여러분을 환영합니다

리카톤 지역주민위원회는 두 가지 주요 목표를 위해 설립되었습니다.

  • 리카톤 지역주민위원회는 지역 주민들의 이익을 증진, 보존 하고 보호합니다.
  • Riccarton 중심지역의 이익을 위해 일하는 분들을 지원합니다.

Central Riccarton은 크라이스트 처치시에서 가장 인구 밀도가 높은 지역입니다.

Google 어스 사진으로도 쉽게 알수 있습니다. 우리의 경계는 북쪽의 Riccarton Road와 남쪽의 Blenheim Road입니다. 동쪽 경계는 주요 간선 철도선이 있고 서쪽경계는 Matipo Street입니다.

위원장과 07 인위원회위원들이 선출되었습니다. 한국어로 연락을 원하시면 kevin@cmctrust.org.nz으로이메일하십시오. (전화 366 1379 Kevin Park).

우리 지역의 주민들에게 유익한 프로젝트나 아이디어가 있거나 이를 실행하고싶으시면 riccartonresidents@outlook.com으로 연락하여 자세한 정보를얻으십시오.

이메일 : riccartonresidents@outlook.com

주소 : Central Riccarton Residents'Assn Inc 간사
C / O Riccarton 서비스 센터,
PO Box 73022, Riccarton, Christchurch.


Chào mừng

Hội cư dân của trung tâm của Riccarton được thành lập với hai mục tiêu chính :

  • Để quản bá, bảo tồn và bảo vệ lợi ích của các cư dân trong khu vực trung tâm của Riccarton
  • Để hỗ trợ những nỗ lực của những người đang làm việc vì lợi ích cho khu vực trung tâm Riccarton

Trung Tâm Riccarton là khu vực đông dân nhất tại thành phố Christchurch, ảnh Google Earth cho thấy điều này rõ nhất. Ranh giới là từ đường Riccarton ở phía Bắc và đường Blenheim ở phía Nam. Ranh giới phía Đông là đường sắt trung tâm và ranh giới phía Tây là đường Matipo.

Nếu bạn có dự án hay ý tưởng nào có ích lợi cho dân cư trong khu vực và bạn muốn thực hiện nó, vui lòng liên hệ riccartonresidents@outlook.com và cho chúng tôi biết.

Email: riccartonresidents@outlook.com

Địa chỉ: Secrectary, Central Riccarton Residents’s Assn Inc
C/O Riccarton Service Centre, PO Box 73022, Riccarton, Christchurch.

Trong cuộc họp gần đây (vào ngày 19 tháng 11 năm 2016, các thành viên của Hội gồm 07 người đã được chọn. Nguyen Huy, người liên lạc cộng động người Việt (điện thoại 022 679 5973 hoặc e-mail là jhnz@outlook.com)


स्वागत हे !

केन्द्रीय रिकर्टन निवासियों के एसोसिएशन इंक को दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ शामिल किया गया था:

सेंट्रल रिचकार्टन निवासियों के एसोसिएशन क्षेत्र के निवासियों के हितों को बढ़ावा देने, संरक्षण और संरक्षित करने के लिए
केंद्रीय रिकर्टन क्षेत्र के लाभ के लिए काम कर रहे किसी भी व्यक्ति के प्रयासों का समर्थन करने के लिए।
क्राइस्टचर्च सिटी में सेंट्रल रिकर्टन सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह Google धरती तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाती है हमारी सीमाएं उत्तर में रिकर्टन रोड और दक्षिण में ब्लेनहाइम रोड हैं पूर्वी सीमा मुख्य ट्रंक रेलवे लाइन है और पश्चिमी सीमा मातिपो स्ट्रीट है

हमारी सबसे हाल की वार्षिक आम बैठक में, ग्यारह की एक समिति के पृष्ठ पृष्ठ (फोन 348 0713) से अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हमारे मैन्डरिन-बोलने वाले संपर्क संपर्क येोंग जियांग वेई (फोन 357 8168 – वीइजियन @ होटेलमेल डॉट कॉम) और ली हुइपिंग (फोन 343 08 99) हैं। हमारा हिंदी-स्पीचिंग संपर्क संपर्क पवी अमान,

Pavi Aman (फोन 021299 1086 – pavi_aman@yahoo.com) है।

यदि आपके पास एक परियोजना या विचार हैं जो हमारे क्षेत्र के निवासियों के लिए लाभ का होगा और जिसे आप पर चलाना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए कृपया riccartonresidents@outlook.com से संपर्क करें।


ਮੱਧ Riccarton ਨਿਵਾਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ Inc ਮਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

• Riccarton ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ।

ਜੋ ਮੱਧ Riccarton ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ।

ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ( Christchurch City Council) ਵਲੋਂ Riccarton ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਫ਼ਾ (issues page)ਦੇਖੋ।

ਮੱਧ Riccarton ਕ੍ਰਾਇਸ੍ਟਚਰਚ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।Google ਧਰਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ਸਾਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ  ਬ੍ਲੇਨਹਾਇਮ ਰੋਡ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ Riccarton ਰੋਡ  ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਣੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ Matipo ਸਟਰੀਟ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, riccartonresidents@outlook.com

ਈਮੇਲ: riccartonresidents@outlook.com

ਪਤਾ: ਸਕੱਤਰ, ਮੱਧ Riccarton ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ Assn Inc

C / O Riccarton ਸੇਵਾ ਸਟਰ, PO Box 73022, Riccarton, ਕ੍ਰਾਇਸ੍ਟਚਰਚ.

ਸਾਡੇ ਹਾਲ AGM ਬੈਠਕ (19 ਨਵੰਬਰ 2016) ‘ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ Kay Page (ਫੋਨ 3480713) ਹੈ, Pavi Nagra ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ (ਫੋਨ021299 1086 ਜਾਂ ਈਮੇਲ pavi_aman@yahoo.com)


View our newslettersSubscribe to our mailing list

* indicates required

Click here to go to the TOP